Saxifragaceae Illustrations

 Family TaxonIllustrator 
FNA8 P10 Heuchera micrantha.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Heuchera micrantha
Heuchera micrantha var. erubescens
Heuchera americana
Heuchera americana var. americana
Heuchera richardsonii
Bee F. Gunn
Bee F. Gunn
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
FNA8 P11 Heuchera rubescens.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Heuchera rubescens
Heuchera cylindrica
Heuchera parvifolia
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
FNA8 P12 Conimitella williamsii.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Conimitella
Conimitella williamsii
Elmera
Elmera racemosa
Tolmiea
Tolmiea menziesii
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
FNA8 P13 Mitella diphylla.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mitella
Mitella diphylla
Mitella stauropetala
Tiarella
Tiarella cordifolia
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
FNA8 P14 Telesonix jamesii.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Telesonix
Telesonix jamesii
Telesonix heucheriformis
Jepsonia
Jepsonia parryi
Bolandra
Bolandra oregana
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Barbara Alongi
Barbara Alongi
FNA8 P15 Sullivantia sullivantii.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Sullivantia
Sullivantia sullivantii
Suksdorfia
Suksdorfia violacea
Boykinia
Boykinia occidentalis
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
FNA8 P16 Astilbe biternata.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Astilbe
Astilbe biternata
Saxifragopsis
Saxifragopsis fragarioides
Leptarrhena
Leptarrhena pyrolifolia
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
FNA8 P17 Saxifraga oppositifolia.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia
Saxifraga aizoides
Saxifraga hirculus
Saxifraga flagellaris
Saxifraga flagellaris subsp. platysepala
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
FNA8 P18 Saxifraga ronchialis.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Crassulaceae
Saxifraga bronchialis
Saxifraga bronchialis subsp. austromontana
Saxifraga vespertina
Saxifraga tricuspidata
Saxifraga cernua
Crassula connata
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Yevonn Wilson-Ramsey
FNA8 P4 Ribes menziesii.jpegGrossulariaceae
Grossulariaceae
Grossulariaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Ribes menziesii
Ribes divaricatum
Ribes divaricatum var. pubiflorum
Cascadia
Cascadia nuttallii
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Linny Heagy
Linny Heagy
FNA8 P5 Micranthes tolmiei.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Micranthes petiolaris
Micranthes tolmiei
Micranthes nelsoniana
Micranthes nelsoniana var. nelsoniana
Micranthes odontoloma
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
FNA8 P6 Micranthes micranthidifolia.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Micranthes micranthidifolia
Micranthes virginiensis
Micranthes idahoensis
Micranthes californica
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
FNA8 P7 Micranthes hieraciifolia pg 66.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Micranthes hieraciifolia
Micranthes oregana
Micranthes pensylvanica
Micranthes integrifolia
Micranthes rhomboidea
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
Linny Heagy
FNA8 P8 Chrysosplenium iowense.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Chrysosplenium
Chrysosplenium iowense
Chrysosplenium tetrandrum
Darmera
Darmera peltata
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Barbara Alongi
Barbara Alongi
FNA8 P9 Tellima grandiflora.jpegSaxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Tellima
Tellima grandiflora
Lithophragma
Lithophragma parviflorum
Bensoniella
Bensoniella oregona
Barbara Alongi
Barbara Alongi
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey
Yevonn Wilson-Ramsey