Reference:Stapleton1994a


Verbatim text: Stapleton, C.M.A. 1994. The bamboos of Nepal and Bhutan, Part I: Bambusa, Dendrocalamus, Melocanna, Cephalostacbyum, Teinostachyum, and Pseudostachyum (Gramineae: Poaceae, Bambusoideae). Edinburgh J. Bot. 51:1-32
Author: Stapleton, C.M.A.
Year: 1994
Title: The bamboos of Nepal and Bhutan, Part I: Bambusa, Dendrocalamus, Melocanna, Cephalostacbyum, Teinostachyum, and Pseudostachyum (Gramineae: Poaceae, Bambusoideae)
Journal: Edinburgh J. Bot
Volume: 51
Pages: 1–32

... more about "Stapleton1994a"