Search results

  • Euphorbia misera, Euphorbia nephradenia, Euphorbia polyphylla, Euphorbia pubentissima, Euphorbia strictior, Euphorbia wrightii (Schlechtendal) Baillon Étude
    11 KB (421 words) - 20:15, 5 November 2020
  • genusEuphorbia sectionEuphorbia sect. Alectoroctonum speciesEuphorbia pubentissima Michaux Fl. Bor.-Amer. 2: 212. 1803. Jess A. Peirson, Victor W. Steinmann
    5 KB (461 words) - 20:14, 5 November 2020